Speel online Bordspellen op jijbent.nl
 

Algemene voorwaarden:

 
Het is belangrijk om de algemene voorwaarden van jijbent.nl regelmatig te lezen, om zo op de hoogte te blijven van veranderingen en andere belangrijke informatie. Als je je namelijk niet houdt aan de algemene voorwaarden kan Jijbent.nl je tijdelijk of permanent bannen! Als je jonger dan 12 jaar bent, heb je toestemming nodig van je ouders om op Jijbent.nl te spelen.

De beheerders en moderators van Jijbent.nl zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op deze site, de wiki, het forum en de chat de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster (behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). Jijbent.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van berichten van gebruikers. Indien je zaken tegenkomt die je niet behoorlijk vindt op jijbent.nl kun je dit doorgeven via het contact formulier en dan zal jijbent.nl dit beoordelen. Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerde berichten plaatst (zie hieronder verder bij online gedrag). Verder dien je je te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels. Als je je niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van jijbent.nl niet volgt, kan je meteen en permanent gebanned worden en zal eventueel je service provider op de hoogte worden gesteld van je gedrag. Het IP adres van je computer wordt bij bepaalde acties opgeslagen om het beheer van jijbent.nl te vereenvoudigen.

Gebruikers mogen op jijbent.nl één account aanmaken voor persoonlijk gebruik. Jijbent.nl houdt dit in de gaten en checkt regelmatig of er gebruikers zijn met meerdere accounts. Als je meerdere accounts hebt aangemaakt, kan je meteen en permanent gebanned worden. Er mogen tevens maar maximaal 2 accounts per ipnummer (PC) worden aangemaakt, bij meer accounts zal de laatst toegevoegde worden gebanned. Je mag niet inloggen met een account van iemand anders (en dus ook niet voor iemand anders spelen) en ook mag je niet met 2 personen op 1 account spelen. In je profiel kun je aangeven of je van jijbent.nl nieuwsbrieven wilt ontvangen, indien je dit hebt aangegeven, mag jijbent.nl aan jou emails versturen over jijbent.nl en haar activiteiten (al dan niet in combinatie met commerciële aanbiedingen).

Jijbent.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker te bannen indien zij van mening is dat die gebruiker Jijbent.nl op de een of andere manier misbruikt. Jijbent.nl houd zich het recht voor om een gebruiker zonder opgave van redenen de toegang tot Jijbent.nl te ontzeggen. Accounts kunnen op verzoek door Jijbent.nl worden verwijderd, maar alleen als er geen lopende spellen en/of toernooien/kampioenschappen zijn tevens kunnen accounts die zijn gebanned ook niet worden verwijderd, de gegevens daar van worden gebruikt om de ban in stand te houden. Accounts worden automatisch verwijderd als een speler een jaar lang niet inlogt op zijn/haar account, 1 week hieraan vooraf wordt aan de speler een melding per email hierover verstuurd.

Computergebruik, valsspelen, naspelen tegenstander en rating opdrijven
Jijbent.nl vindt het niet sportief als je computerhulpmiddelen inzet die op basis van rekenkracht of AI voor jou de beste zet bepalen. Bij de kampioenschappen (zie het kampioenschapsreglement) wordt dit streng gecontroleerd en kan dit uitsluiting geven van de kampioenschappen. Voor de overige spelen kan dit ook worden gecontroleerd. Zware verdenking van computergebruik (meerdere spellen) kan (zelfs zonder een waarschuwing van Jijbent.nl) leiden tot een aantal mogelijke straffen: ratingaftrek, ontzegging toegang toernooien, tijdelijke of permanente ban. Het exact naspelen van je tegenstander bij kruisfinales en finales (bij toernooien en kampioenschappen) vanaf het begin van een spel is ook niet toegestaan. Indien je dit toch doet, zul je de betreffende partij verliezen. Verder is elke vorm van valsspelen verboden die ervoor zorgt dat je partijen niet op eigen kracht wint. Jijbent.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers die daarvan worden verdacht, te bannen. Het onnatuurlijk opdrijven van je rating op welke manier dan ook is niet toegestaan, hiervoor zul je na een waarschuwing worden gebanned. Hieronder valt ook het snel uitspelen van partijen waarbij je aan de winnende hand bent en het zo lang mogelijk vertragen van partijen die je gaat verliezen!

Online gedrag
Je gaat er mee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van jijbent en al je communicatie en activiteiten op jijbent.nl. Dat houdt onder andere in het schadeloos stellen en vrijwaren van aansprakelijkheid van jijbent.nl, werknemers of derde partijen voor schade die ontstaat uit jouw gedrag op jijbent.nl, inclusief alle content die je aanbiedt. Online gedrag moet gebaseerd zijn op gezond verstand en basis etiquette. Je overtreedt de algemene voorwaarden als je (of anderen die gebruikersnaam gebruiken) een van de volgende dingen doet: het plaatsen, versturen, promoten of verspreiden van content die illegaal is. Lastig vallen, bedreigen of vernederen van een andere gebruiker op jijbent.nl is niet toegestaan, dit betekent: geen vervelende dingen zeggen over anderen, anderen geen ongewenste boodschappen sturen, geen racistische-, discriminerende of andere kwaadaardige uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, geloof, achtergrond, etc. Als je het niet eens bent met iemand moet je reageren op het onderwerp, niet op de persoon. Het verspreiden of het helpen verspreiden van content die beschadigend, beledigend, racistisch, onterend,vulgair, seksueel getint, de privacy verstoord in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Laster wordt niet getolereerd. Het verstoren van de chat in de chat rooms met vulgaire taal, schelden, herhaaldelijk dezelfde toets indrukken of het plaatsen van grote plaatjes of teksten, overmatig schreeuwen (met hoofdletters praten) om anderen zo lastig te vallen, of flooding (herhaaldelijk dezelfde tekst plaatsen) is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om je voor te doen als iemand anders. Pogingen om wachtwoorden, andere gebruikersinformatie, of privé informatie te verkrijgen van een gebruiker van jijbent.nl zijn niet toegestaan. Geef nooit je wachtwoord, persoonsgegevens of betaling informatie door aan anderen. Het uploaden van software of content waar je niet de toestemming voor hebt om deze te distribueren is niet toegestaan. Het promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten zoals inbreken, kopiëren of distribueren van illegale software wordt niet toegelaten. Het uploaden van bestanden die virussen bevatten, schadelijke- of beschadigde data is niet toegestaan. Het plaatsen van boodschappen voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, of het plaatsen van advertenties of promotiemateriaal, kettingbrieven, piramidespellen of op enige wijze commercieel gebruik maken van onze dienst wordt niet toegelaten. Ook het vermelden en linken naar commerciële sites en concurrenten van jijbent.nl is niet toegestaan. Dergelijke links zullen door jijbent.nl worden verwijderd en bij herhaald gedrag kan uitsluiting volgen. De beheerders van jijbent.nl houden ten allen tijde zich het recht voor om reacties van gebruikers te verwijderen of aan te passen. Gewone Admins kunnen op Jijbent alle (behalve priveberichten) berichten lezen en moderen, dit betekent berichten op het openbare gedeelte van het forum, het gesloten gedeelte en teamfora. In geval van enig vermoeden van enige vorm van misbruik of om controle op het naleven van de voorwaarden uit te voeren, is het Jijbent.nl toegestaan berichtenverkeer tussen gebruikers te mogen controleren (zowel in game messages als priveberichten). De mogelijkheid tot het versturen van prive berichten moet worden gezien als een faciliteit om iemand persoonlijk een bericht te sturen en niet dat je berichten niet gelezen kunnen worden door Jijbent.nl, dit geldt ook voor berichten die bij spellen worden verstuurd. Wil je er absoluut zeker van zijn dat berichten tussen gebruikers niet gelezen kunnen worden door Jijbent.nl dan zul je op een andere manier met elkaar moeten communiceren. Priveberichten en berichten bij spellen kunnen alleen worden gelezen door Superadmins die de inhoud van dergelijke berichten alleen mogen gebruiken voor hun werkzaamheden op Jijbent.nl en niet voor persoonlijke of andere doeleinden.
Het bovenstaande geldt voor alle onderdelen van jijbent, zoals de site, de wiki, het forum, de chat en evt. andere onderdelen. Het opnemen van vakantie langer dan 30 dagen achter elkaar is niet toegestaan. Er moet dan minimaal ergens een week tussen zitten. Je mag dus niet 16 dagen vakantie en 2 dagen niet en dan weer 16 dagen vakantie. Voor kortere periodes geldt: tussen 2 vakanties moet minimaal 1 dag zitten zonder vakantie. Je mag ook maar maximaal 17x per jaar vakantie aanvragen om misbruik te voorkomen. Afwijkingen van deze vakantieregels kunnen bij uitzonderlijke omstandigheden worden aangevraagd bij de admins van Jijbent.nl. Bij overtreding van deze regels kan Jijbent.nl de vakantie intrekken zonder waarschuwing. Het is niet toegestaan banners, statistieken scripts of andere scripts te blokkeren.

Niet alles staat in deze voorwaarden, je wordt daarom ook geacht je gezonde verstand te gebruiken bij je online activiteiten. Ook word je geacht aanwijzingen van jijbent.nl in acht te nemen. Ga je toch tegen aanwijzigingen van Jijbent in, dan kun je al dan niet tijdelijk worden gebanned.

Betaalde lidmaatschappen
Jijbent.nl biedt betaalde lidmaatschappen aan in de vorm van vip, supervip of megavip. Deze lidmaatschappen worden voor 1 jaar aangegaan en worden niet automatisch verlengd. Een paar weken voor de einddatum wordt wel een herinnering gestuurd. Jijbent.nl stort geen geld terug indien op de een of andere manier een gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van zijn lidmaatschap. Het overdoen naar een andere gebruiker is wel mogelijk. Ook wanneer een gebruiker na misbruik volgens deze voorwaarden wordt gebanned, wordt er geen geld teruggestort, noch het lidmaatschap verlengd.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van Jijbent.nl is volledig voor eigen risico. Alle diensten op Jijbent.nl worden aangeboden op een '"zoals het is" en "als beschikbaar" basis voor jouw gebruik, zonder garanties van enige soort (tenzij wettelijk niet uit te sluiten is). Wij bieden deze dienst aan op een commercieel verantwoorde basis en garanderen niet dat je toegang tot Jijbent.nl of gebruik van de dienst hebt op een door jouw gekozen plek of tijdsmoment. De enige en exclusief beschikbare oplossing van elk en enig dispuut met Jijbent.nl is om te stoppen met het gebruik van Jijbent.nl en je lidmaatschap op te heffen. Jijbent.nl, partners, admins en werknemers zijn niet aansprakelijk voor verrichte handelingen of het uitblijven van handelingen aangaande gedrag, communicatie of content op Jijbent.nl. In geen geval zal de schuld van Jijbent.nl, haar partners, admins, medewerkers of betrokken derden groter zijn dan het totaal van de door jou betaalde lidmaatschapsgelden aan Jijbent.nl. Jijbent.nl is in geen geval verantwoordelijk voor incidentele of opeenvolgende schade als gevolg van het gebruik van Jijbent.nl of enige andere claim gerelateerd aan je lidmaatschap of gebruik hiervan. Discussie over admins/superadmins en jijbent.nl mogen niet op het forum of via andere communicatiemiddelen van jijbent.nl worden gevoerd, heb je een klacht over een admin, neem dan contact op met een superadmin. Heb je andere klachten, meld deze aan jijbent.nl.

Copyrights, Handelsmerken en Eigendomsrechten
Veel van de content/technologie beschikbaar op jijbent.nl is eigendom van Jijbent.nl en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag niets kopiëren of downloaden van jijbent.nl mits er door ons nadrukkelijk toestemming is verleend. Voordat je content mag uploaden naar het jijbent.nl moet je daar wettelijk het recht toe hebben. Je zal niet kopiëren, uitgeven, veranderen, verspreiden, laten zien (publiek of privé), aanpassen of gebruik maken van, het werk dat je vindt op jijbent.nl, tenzij jijbent.nl daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Inbreuk hierop kan leiden tot banning en aanleiding zijn voor verdere juridische stappen. Wanneer je content verstuurt naar jijbent.nl, geef je jijbent.nl het onherroepelijke recht om de content te gebruiken, te quoten, opnieuw te plaatsen, te herproduceren, aan te passen, te verspreiden, door te geven, uit te zenden en op andere manieren wereldkundig te maken, en publiekelijk de content te laten, zien in welke vorm dan ook, overal, met of zonder vermelding van je naam (ter discretie van jijbent.nl), zonder enige compensatie of kennisgeving.

Commerciële activiteiten en ongewenste berichten of e-mail
Je mag geen enkel goed of dienst adverteren op het jijbent.nl. Kettingbrieven en piramide spellen zijn niet toegestaan. Je mag geen enkel onderdeel van jijbent.nl gebruiken om informatie of emailadressen te verzamelen, inclusief login gegevens, over gebruikers van jijbent.nl en het gebruik van dat soort informatie om ongewenste mail te sturen; ook gebruik voor andere redenen is streng verboden. Je mag jijbent.nl niet gebruiken voor welk commercieel doel dan ook. Het is verboden om (ongevraagd) iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, het forum, het profiel van de gebruiker of anderszins te initiëren met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je registratie (banning).

Privacy en cookies
Lees onze privacyverklaring voor ons privacy- en cookiebeleid.